***** PROMOCJA: do końca Maja z kodem maj24 20% na wszystkie domeny (również przecenione)

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KUP-DOMENY.PL

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu kup-domeny.pl
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu Kup-domeny.pl jest SEOXperts Tomasz Napierała, ks. Józefa Kurzawskiego 7. 88-170 Pakość REGON 363494736, NIP 5562726070 – zwana w dalszej części Regulaminu „Kup-domeny.pl”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu Kup-domeny.pl
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Kup-domeny.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta Kup-domeny.pl lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW Kup-domeny.pl.
5. Użytkownicy korzystając z serwisu Kup-domeny.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
6. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl stanowi własność SEOXperts Tomasz Napierała oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
7. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu Kup-domeny.pl mają prawo przeglądać strony serwisu Kup-domeny.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
9. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu Kup-domeny.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Kup-domeny.pl oraz jego ofercie.
10. Klient akceptujac niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej na adres email podany w formularzu zamówienia.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.

1. Kup-domeny.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. rejestracji domen internetowych,
b. usług hostingowych,
c. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach Kup-domeny.pl
2. Świadczenie przez Kup-domeny.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym Kup-domeny.pl.
3. Zamawianie usług świadczonych przez Kup-domeny.pl możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta Kup-domeny.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
a. informacji dotyczących domen,
b. terminów ważności wykupionych usług,
c. kontroli stanu rozliczeń z Kup-domeny.pl,
d. wglądu i poprawiania danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem Kup-domeny.pl.

1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW Kup-domeny.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
2. Kup-domeny.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Kup-domeny.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Kup-domeny.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron Kup-domeny.pl bez zgody Kup-domeny.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu Kup-domeny.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego Kup-domeny.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie Kup-domeny.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu Kup-domeny.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Kup-domeny.pl.
6. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl została przygotowana przez Kup-domeny.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu Kup-domeny.pl.
7. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl została przygotowana przez Kup-domeny.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie z serwisu Kup-domeny.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu Kup-domeny.pl,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu Kup-domeny.pl,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu Kup-domeny.pl.
9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla Kup-domeny.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu Kup-domeny.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Kup-domeny.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Kup-domeny.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Kup-domeny.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Kup-domeny.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Kup-domeny.pl przez podmioty, za które Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności, Kup-domeny.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VI. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Sprzedaży Bezpośredniej Nazw Domen, oferowanej za pośrednictwem Serwisu. Usługa Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny oznacza transakcję Zbycia Nazwy Domeny
przeprowadzoną za pośrednictwem Serwisu z użyciem płatności elektronicznych, płatności elektronicznych natychmiastowych której przebieg jest następujący:

1. Zbywca w chwili tworzenia oferty Zbycia Nazwy Domeny za pośrednictwem Serwisu
wskazuje cenę zbycia nazwy domeny,
2. Nabywca dokonuje wpłaty kwoty za domenę na rachunek Serwisu i przyjmuje ofertę,
3. W momencie odnotowania płatności, nie później niż w ciągu 2 dni, Zbywca wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT na dane Nabywcy podane w formularzu, po czym wysyła dokument sprzedaży oraz kod AuthIfo niezbędny do przeniesienia własności na adres email wskazany w zamówieniu.
4. Nabywca na podstawie kodu AutInfo dokonuje przeniesienia własności domeny.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KUP-DOMENY.PL

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu kup-domeny.pl
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu Kup-domeny.pl jest SEOXperts Tomasz Napierała, ks. Józefa Kurzawskiego 7. 88-170 Pakość REGON 363494736, NIP 5562726070 – zwana w dalszej części Regulaminu „Kup-domeny.pl”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu Kup-domeny.pl
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Kup-domeny.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta Kup-domeny.pl lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW Kup-domeny.pl.
5. Użytkownicy korzystając z serwisu Kup-domeny.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
6. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl stanowi własność SEOXperts Tomasz Napierała oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
7. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu Kup-domeny.pl mają prawo przeglądać strony serwisu Kup-domeny.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
8. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
9. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu Kup-domeny.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Kup-domeny.pl oraz jego ofercie.
10. Klient akceptujac niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej na adres email podany w formularzu zamówienia.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.

1. Kup-domeny.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. rejestracji domen internetowych,
b. usług hostingowych,
c. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach Kup-domeny.pl
2. Świadczenie przez Kup-domeny.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym Kup-domeny.pl.
3. Zamawianie usług świadczonych przez Kup-domeny.pl możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta Kup-domeny.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
a. informacji dotyczących domen,
b. terminów ważności wykupionych usług,
c. kontroli stanu rozliczeń z Kup-domeny.pl,
d. wglądu i poprawiania danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem Kup-domeny.pl.

1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW Kup-domeny.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
2. Kup-domeny.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Kup-domeny.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Kup-domeny.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron Kup-domeny.pl bez zgody Kup-domeny.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu Kup-domeny.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego Kup-domeny.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie Kup-domeny.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu Kup-domeny.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Kup-domeny.pl.
6. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl została przygotowana przez Kup-domeny.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu Kup-domeny.pl.
7. Zawartość serwisu Kup-domeny.pl została przygotowana przez Kup-domeny.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
8. Zabronione jest korzystanie z serwisu Kup-domeny.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu Kup-domeny.pl,
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu Kup-domeny.pl,
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu Kup-domeny.pl.
9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla Kup-domeny.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu Kup-domeny.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana Kup-domeny.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny Kup-domeny.pl i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta Kup-domeny.pl,
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
d. zarzuty Klienta,
e. okoliczności uzasadniające reklamację,
f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Kup-domeny.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Kup-domeny.pl przez podmioty, za które Kup-domeny.pl nie ponosi odpowiedzialności, Kup-domeny.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VI. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Sprzedaży Bezpośredniej Nazw Domen, oferowanej za pośrednictwem Serwisu. Usługa Sprzedaży Bezpośredniej Nazwy Domeny oznacza transakcję Zbycia Nazwy Domeny
przeprowadzoną za pośrednictwem Serwisu z użyciem płatności elektronicznych, płatności elektronicznych natychmiastowych której przebieg jest następujący:

1. Zbywca w chwili tworzenia oferty Zbycia Nazwy Domeny za pośrednictwem Serwisu
wskazuje cenę zbycia nazwy domeny,
2. Nabywca dokonuje wpłaty kwoty za domenę na rachunek Serwisu i przyjmuje ofertę,
3. W momencie odnotowania płatności, nie później niż w ciągu 2 dni, Zbywca wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT na dane Nabywcy podane w formularzu, po czym wysyła dokument sprzedaży oraz kod AuthIfo niezbędny do przeniesienia własności na adres email wskazany w zamówieniu.
4. Nabywca na podstawie kodu AutInfo dokonuje przeniesienia własności domeny.

VII. Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że Umowa o pośredniczenie w sprzedaży, rejestracji lub odnowieniu domeny jest umową mającą za przedmiot świadczenie – usługę nieprefabrykowaną, wykonaną według zamówienia konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) przy sprzedaży na odległość informujemy, że usługa sprzedaży,rejestracji lub odnowienia domen jest przygotowana według indywidualnej specyfikacji Klienta i jest traktowana jako „zamówienie specjalne”, z tego powodu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

VIII. Czas realizacji zamówień.

Czas realizacji zamówienia, a więc przesłania produktu jakim jest kod AuthInfo umożliwiający przeniesienie własności domeny na klienta to maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie, lub informacji o udanej płatności za pomocą systemu płatności Przelewy24. W tym czasie na adres email podany w zamówieniu zostanie wysłany kod który umożliwiający transfer domeny.

IX. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Kup-domeny.pl, dotyczących świadczenia usług przez Kup-domeny.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Kup-domeny.pl.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 r.

Koszyk 0